mail: kwiaciarnia@magnolia-kwiaty.com
tel: + 48 602 698 638

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego: Magnolia dostępnego pod adresem internetowym: https://magnolia-kwiaty.com/
3. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Krzysztof Adamowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Villa Mix Krzysztof Adamowski”, ul. Żytnia 15 lok.1, 01-014 Warszawa, NIP: 521-109-57-21, REGON: 012832010
4. Użytkownicy mogą skontaktować ze sprzedawcą za pośrednictwem:
a. Tel.: + 48 602 698 638
b. E-mail: kwiaciarnia@magnolia-kwiaty.com
c. Formularz kontaktowy (na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”).
5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
7. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia Konsumenta ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Usługodawca kieruje swoją działalność do tego państwa.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia Użytkownikom między innymi następujące Funkcjonalności:
a. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika;
b. Przetwarzania Formularza zamówienia.

II. DEFINICJE
1. Sklep – sklep internetowy: Magnolia Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://magnolia-kwiaty.com/
2. Sprzedawca – podmiot wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.
5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty Sklepu.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Odbiorca – osoba fizyczna, której ma zostać doręczony Produkt zgodnie z zamówieniem Kupującego.
9. Kwiaciarnia – lokal Sprzedawcy pod adresem: ul. Żytnia 15 lok.1, 01-014 Warszawa
10. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Użytkownika po rejestracji i zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
12. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia.
13. Produkt – dostępny w Sklepie gotowy bukiet z kwiatów ciętych, kwiaty doniczkowe, drobne produkty spożywcze oraz maskotki, które są przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
14. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
15. Funkcjonalności – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat (np. Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto, kalkulatory, wyszukiwarki etc.), które są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej Sklepu na czas niezbędny do wykonania oznaczonej czynności lub utrzymywania określonego udogodnienia. Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Przystępując do korzystania z danej Funkcjonalności.
16. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA
1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu.
2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
a. Zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
b. Spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
5. Sprzedawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
a. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie;
c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania;
d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;
e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

V. ZAMÓWIENIA
1. Bukiety są przygotowywane przez Sprzedawcę z kwiatów ciętych.
2. Sprzedawca gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od chwili doręczenia, pod warunkiem pielęgnacji kwiatów w sposób rekomendowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
3. Zamówienia w Sklepie można składać:
a. poprzez Formularz zamówienia na stronie Sklepu,
b. przez telefon pod numerem + 48 602 698 638
c. przez email wysłany na adres: kwiaciarnia@magnolia-kwiaty.com
4. Składając zamówienie Kupujący wskazuje Produkt, termin i adres doręczenia oraz dane kontaktowe Odbiorcy.
5. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
6. Kupujący może również podać treść bilecika, który zostanie dołączony do Produktu.
7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem Sprzedawcy o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
9. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
11. W przypadku woli dokonania zmiany w zamówieniu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Możliwość dokonania zmiany w zamówieniu jest uzależniona od etapu jego realizacji. Zmiany są wprowadzane po potwierdzeniu możliwości ich dokonania przez Sprzedawcę. Ewentualne dodatkowe koszty związane ze zmianą zamówienia są każdorazowe ustalane z Kupującym.
12. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zakupu Produktu. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. PŁATNOŚCI
1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia Dowód zakupu, który Kupujący może odebrać w Kwiaciarni.
3. Płatności za Produkty dostępne w Sklepie dokonywane za pośrednictwem platformy płatniczej Tpay.
4. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się na stronie Sklepu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. DORĘCZENIA
1. Sklep prowadzi działalność na terenie Warszawy, Konstancina i okolic.
2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską;
b. odbiór osobisty w Kwiaciarni.
3. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
4. Koszty standardowej wysyłki na terenie Warszawy i Konstancina na warunkach określonych w rozdziale VII. Regulaminu („Doręczenia”) ponosi Sprzedawca. W przypadku zamówień niestandardowych koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie zgodnie z aktualnymi cennikami i zależy od wagi/rozmiaru/terminu doręczenia przesyłki.
5. Składając zamówienie Kupujący wybiera jeden z dostępnych przedziałów czasowych, w którym ma nastąpić doręczenie.
6. Kupujący może ustalić ze Sprzedawcą niestandardowy termin doręczenia podlegający indywidualnej wycenie.
7. W przypadku, gdy pomimo podjęcia próby doręczenia kurier nie zastanie Odbiorcy pod adresem wskazanym w zamówieniu, adres okaże się nieprawidłowy lub Odbiorca odmówi odbioru przesyłki, przesyłka wraca do siedziby Sprzedawcy, skąd może zostać odebrana przez Kupującego lub Odbiorcę w ciągu 24 godzin / do godziny 20 w dniu doręczenia.
8. W przypadkach wskazanych w ust. 8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy i nie jest zobowiązany do podjęcia kolejnej próby doręczenia.
9. O nieskutecznym doręczeniu przesyłki Kupujący jest niezwłocznie informowany drogą mailową lub telefonicznie.
10. Kupujący może zlecić ponowną próbę doręczenia przesyłki za dodatkową opłatą. Warunki ponownego doręczenia są ustalane każdorazowo indywidualnie. W tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
11. Odbiór przesyłki jest poświadczany pisemnie przez Odbiorcę z zastrzeżeniem z ust.13 i 14.
12. Sprzedawca nie przekazuje odbiorcy danych o Kupującym. W przypadku chęci powiadomienia Odbiorcy o osobie Kupującego należy wypełnić bilecik.
13. Doręczenia są dokonywane na adres prywatny lub firmowy. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod adresem wskazanym przez Kupującego w zamówieniu, przesyłka jest zostawiana domownikom lub w recepcji budynku do przekazania Odbiorcy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, pozostawiane jest awizo z informacją o możliwości odbioru przesyłki w Kwiaciarni i terminie odbioru.
14. Dla doręczeń w miejscach o potencjalnie utrudnionym dostępie (szpitale, hotele, biurowce etc.) rekomendujemy podanie numeru kontaktowego do Odbiorcy. Jeżeli doręczenie do rąk własnych lub kontakt z Odbiorcą nie będzie możliwy, przesyłka będzie zostawiona w recepcji lub portierni do przekazania Odbiorcy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, pozostawiane jest awizo z informacją o możliwości odbioru przesyłki w Kwiaciarni i terminie odbioru.
15. Składając zamówienie Kupujący może zastrzec, że doręczenie ma nastąpić do rąk własnych Odbiorcy. W tym celu należy niezwłocznie po złożeniu zamówienia przesłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z przedmiotową informacją.
16. W przypadku zamówień z terminem doręczenia przypadającym w Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, Sprzedawca nie gwarantuje doręczenia w przedziale czasowym wskazanym przez Kupującego.
17. Kwiaty są doręczane od poniedziałku do niedzieli, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust.19.
18. Zamówienia, których doręczenie ma nastąpić w Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, 1 Maja, 3 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia są realizowane w dzień roboczy przed wybraną przez Kupującego datą doręczenia.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania Produktu Konsumentowi lub Odbiorcy przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest ona kompletna oraz czy nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
5. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 2 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do Sprzedawcy. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
6. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
7. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
8. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.
9. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
10. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
b. żądać usunięcia wady, albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
11. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
15. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.
16. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
17. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a. pisemnie na adres reklamującego;
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;
c. drogą telefoniczną.
18. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu jest wyłączona.

IX. REKLAMACJA POZOSTAŁYCH USŁUG SKLEPU ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
a. dane tożsamości Użytkownika;
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c. okoliczności uzasadniające reklamację;
d. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
d. reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a. pisemnie na adres reklamującego,
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
c. drogą telefoniczną.
9. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
a. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
c. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem ust. 11 Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku zwrotu kwiatów doniczkowych Konsument powinien dochować odpowiedniej staranności w zakresie pielęgnacji Produktu oraz wyboru metody dostawy tak, aby zapewnić zwrot Produktu w stanie niezmienionym.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
11. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży kwiatów ciętych ze względu na przedmiot sprzedaży, którym są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu (kwiaty cięte).
12. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIII. ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale X Regulaminu.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.